2008_6_3_21_22_20_550fougassfougalit2008_6_5_21_29_29_6072008_6_1_13_39_20_716

2008_6_1_14_9_46_253

2008_6_1_14_29_20_132

2008_6_1_14_31_24_957